• ółążść‡

„Św. Jan apostoł pisze: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam”. Te natchnione słowa, napisane u początków Kościoła, wprowadzają, lepiej niż jakiekolwiek inne ludzkie wyrażenia, temat grzechu, który jest ściśle związany z tematem pojednania. Ujmują one problem grzechu w jego perspektywie antropologicznej jako część integralną prawdy o człowieku, wpisują go jednak od razu w perspektywę Boską, w której grzech zostaje skonfrontowany z prawdą Bożej miłości: sprawiedliwej, wielkodusznej i wiernej, ujawniającej się nade wszystko w przebaczeniu i odkupieniu. Dlatego też św. Jan napisze nieco dalej, że „jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca”. Reconciliatio et paenitentia 13

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. 

Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

         Przebieg:

1.    Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. 

2.    Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

 

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

 

3.    Następnie można odmówić:

 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

          

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

 

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

 

4.    Następuje rachunek sumienia – w ciszy 

(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

 

5.    WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

 

6.    Chwila ciszy

 

7.    Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem 

i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo  

wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze

dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia 

i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

8.    Prośby

 

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty. 

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły. 


9.    Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

 

10.  Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

 

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.Obmyj mnie zupełnie z mojej winyi oczyść mnie z grzechu mojego.Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłemi uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyrokui prawy w swoim sądzie.Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,naucz mnie tajemnic mądrości.Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…). 

 

Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża. 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze Święte niedzielne:
18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Msze Święte w tygodniu:
6.30; 8.00; 18.00
 

Msze Święte w okresie wakacyjnym
 w niedzielę: 18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
w tygodniu: 7.30; 18.00 
 

Spowiedź
* w tygodniu pół godziny przed Eucharystią
* w niedzielę w czasie Eucharystii

 

Fanpage parafii na Facebook'u

Pielgrzymki parafialne

Święta

Piątek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

KONTAKT

Pl. Farny 2
48 – 200 Prudnik
Tel. 0 77 436 28 78

Konto naszej parafii:
06 1240 1688 1111 0000 2678 8764